วิสัยทัศน์พันธกิจ

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในภูมิภาค”
พันธกิจของสถานศึกษา
1. จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวโรงแรม การบริการให้กับนักเรียน อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
โดยระดมทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน
2. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและบริการให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะควบคู่กับคุณธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพอย่างมั่นคง
5. พัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบต่างเพื่อ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
Long Life learning )
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสถานศึกษาสีเขียว Green College
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นบริการ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้นำวิชาการ วิชาชีพ ด้านบริการ
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ